Nieuwste tijd (19e eeuw - 1945)

“Les Trois Dames de Gand”   H 1,32 m ; L 1,05 m

Het raadsel ontsluierd

Het verhaal had de allure van een stadslegende. Een intrigerend en ongemeen hardnekkig gerucht dat sinds jaren tussen liefhebbers en prominenten in Vichte de ronde deed. Was het waar dat de wereldberoemde Franse schilder Jacques-Louis David een goede honderd jaar eerder drie vrouwen uit het dorp op doek had vereeuwigd? En indien het geval, hoe kwam het dan dat niemand er het fijne van wist? Men verwacht immers toch dat mensen met een geslaagd en prestigieus portret van een vermaard kunstenaar naar buiten treden, of op zijn minst in de kijker lopen. Ging het echt wel om een sterk maar authentiek verhaal of had de geschiedenis, zoals zo vaak bij mondelinge histories, de vertellers eens te meer misleid of verward? Continue Reading

Recente tijd (vanaf 1945)

Een bezoek aan het stijlvol ingerichte café Den Hert op Vichteplaats doet niets de stamgasten aan een succesvolle wielercarrière herinneren. George Furnière, vader van Johan, huidige uitbater met zijn moeder Cécile behoorde in de vijftiger jaren immers tot de elite van het cyclocross legioen. Om één of andere duistere reden werd hij door de bekenden “Jobbie” genoemd, de naam die zijn zoon gewillig overnam. Continue Reading

Algemeen

De oudste vemelding als “Vebta” (verkeerde kopie van Vehta) dateert van 1119. In dat jaar erkent Lambertus, bisschop van Noyon en Doornik, de kerk die ridder Goswin op de nieuw ontgonnen grond “Vebta” gebouwd heeft als parochiekerk. Continue Reading

Middeleeuwen (vanaf 500-1500)

Het Harelbeekse woud (Methelawoud tussen “Viva”– en “Fifta”-beek of forestum Methela vermeld in de 10de eeuw) was eigendom van de graaf van Vlaanderen. Het Methelawoud en het Feretbos werden doorsneden door de al in 965 genoemde “Fifta”-beek, die vanaf de 11de eeuw de grens vormde tussen de kasselrijen van Kortrijk en Oudenaarde.

Continue Reading
Middeleeuwen (vanaf 500-1500)

De heerlijkheid Vichte die als basis dient voor de huidige gemeente Vichte komt tot stand wanneer een telg uit het huis van Petegem, Goswin genaamd, omstreeks 1100 een partij bos op de oostelijke oever van de Fifta (Vichtebeek) in leen krijgt van de Graaf van Vlaanderen Robrecht II. Goswin laat het bos rooien, bewerkt de grond en bouwt voor 1114 een kerkje (de Oude Kerk) voor z’n medewerkers.
Vandaar ook z’n naam: Goswin van Nieuwkerke. Wanneer hij omstreeks 1140 verschijnt als Goswin de Vehta, komt de naam Vichte echt in zwang.

Continue Reading

Middeleeuwen (vanaf 500-1500)

Kort voor 1100 kreeg een jongere zoon uit het belangrijke adellijke huis van Petegem (Oudenaarde) van de graaf van Vlaanderen een flink stuk bos in leen, gelegen aan de westkant van het Oudenaards gebied. Het werd daar begrensd door de Fifta of Vichtebeek, en strekte zich ook uit op een deel van Otegem, Ingooigem, Tiegem, Kaster, Anzegem en Waregem. Continue Reading

Nieuwe tijd (16e - 18e eeuw)

Van de hofstede “ ‘t Groot Pachtgoet” is geen spoor meer van te bekennen. Ze behoorde tot het foncier van de heerlijkheid dwz dat de hoeve tot het patrimonium van de heer behoorde. Deze baatte de hoeve niet zelf uit, zoals bvb het Neerhof van het kasteel, maar ze werd in pacht gegeven samen met medegaende partijen van lande. Continue Reading

Nieuwe tijd (16e - 18e eeuw)

In “20 Zuidwestvlaamse hoeven I” meent de auteur Philippe Despriet dat het Schaliënhof de enige historische hoeve is die Vichte rijk is. Niets is echter minder waar! Zo ligt oa, vlakbij dat zelfde Schaliënhof een hoeve die historisch heel wat belangrijker is. 

Continue Reading

Nieuwe tijd (16e - 18e eeuw)

De verkaveling “Schaliënhof”, gelegen ten noorden van de Beukenhofstraat (vroeger Heirwegh van Cortryck naer Audenaerde), wordt ten oosten begrensd door de Deerlijkstraat (vroeger de straete van den Upstal), ten zuiden door de verkaveling langs de Beukenhofstraat, ten westen door de Lendedreef (vroeger dreve ten Hoye geheten) en ten noorden door de Krekelheedstraat (vroeger Crekelheet) en de Deerlijkstraat (vroeger straete loopende naer Deerlyck). Continue Reading

Middeleeuwen (vanaf 500-1500)

De patroon van de parochie Vichte, tevens 2de patroon van de kerk, de Heilige Theodoricus (Diederik, Saint-Thierry), krijgt tot in 1967 (zie bron “Nova Terra que dicitur Vebta”) van geen enkele auteur waar hij recht op heeft. Bij het vervangen van het in 1918 stukgeschoten brandraam in het hoogkoor, zag men zelfs de kans de Heilige Theodorus (Theodoor) af te beelden, met eronder S. Theodoricus. Deze verkeerde uitbeelding boven de goede naam is aan de glazenier toe te schrijven. Continue Reading

Algemeen

Vichte is een van de weinige parochies waarvan met zekerheid kan zeggen wanneer ze werd opgericht. Dit is dankzij de oorkonde ingeschreven in het cartularium van de Sint-Diederiksabdij bij Reims. Continue Reading

Algemeen

De dorpskermissen waren vroeger zo onontbeerlijk voor de gewone man als het “smout” op zijn boterham. Het waren dagen waar men er eens “uit” was. Van oorsprong zijn de kermissen kerkelijke feesten eigen aan ieder parochie. Men vierde de verjaardag van de wijding van de kerk (grote kermis) en het naamfeest van de patroonheilige (kleine kermis). In de streek spreekt men gewoonlijk over de ommegang, wanneer de kleine kermis bedoeld wordt.

Continue Reading

Algemeen

Voor het einde van de 19e eeuw was er in Vichte nauwelijks sprake van handel en nijverheid omdat iedereen er leefde van de landbouw, ook winkeliers en herbergiers waren meestal “landsman”. Armoede was te Vichte troef. Zelfgesponnen vlas moest in de winter al te vaak aangewend worden om schulden, gemaakt in de winter, af te betalen. Continue Reading

Geschiedenis van Vichte

In 1807 gaven de Franse heersers bevel aan de plaatselijke autoriteiten om een lijst op te maken van de in de gemeente bestaande drankgelegenheden. De lijst moest vooral de naam van de uitbater vermelden en men moest ook opgeven of ze van goede zeden en betrouwbaar waren. Te Vichte kregen geen herbergiers slechte punten en ze mochten dus hun herberg verder uitbaten. Continue Reading

Geschiedenis van Vichte

Na vier jaar gevechten in modderige loopgraven slaagden de Geallieerden op 28 september 1918 erin een doorbraak te forceren en door te stoten in oostelijke richting. Na een oponthoud van ongeveer tien dagen aan de Flandren I Stellung (1)werd het Geallieerde eindoffensief verder gezet. Twee dagen later werden de Leieboorden bereikt. Samen met de vaart Bossuit-Kortrijk vormde deze ‘natuurlijke’ hindernis de Hermann-Lys Stellung, een eerder zwak uitgebouwde verdedigingslijn. Continue Reading

Geschiedenis van Vichte

Waar komt de naam Pareelstraat vandaan ?

In 1980 was men in de fusiegemeente Anzegem aan een algemene herziening van de straatnamen toe. In de eerste plaats moesten de straatnamen die in meer dan één gemeente voorkwamen onder handen genomen worden. In de regel bleef de meest bewoonde straat haar naam behouden, terwijl de andere straat (straten) een nieuwe naam werd toebedeeld. Continue Reading

Geschiedenis van Vichte

Voor de Franse overheersing lagen er op Vichte zes heerlijkheden. De belangrijkste was de heerlichede vander Vichten, die 3/4de van de parochie besloeg. Twee van de op Vichte gelegen achterlenen hadden zelf ook heerlijke rechten en waren dus ook heerlijkheden: WOESTIJNE (met als foncier ‘t Duivelsveld, het sportveld bij de gemeenteschool) en SINTE DIERK (met als foncier de verdwenen hoeve tussen Beukenhofstraat en Olekenbosstraat, vroeger o.a. fabrieksgebouw Mekeirle). Verder lag op Vichte nog een deel van de heerlijkheid van HOUFSTRAETE bij de grens met Deerlijk, links en rechts van de Knokstraat. Langs de Olekenbosstraat tenslotte lagen PLANCKE en OVERACKERE, beide achterleen van Noortassche (Deerlijk). Continue Reading