Recente tijd (vanaf 1945)

WETSVOORSTEL tot wijziging van de naam van de gemeente Anzegem

Een interessant wetsvoorstel uit de jaren ’70 van Antoon Steverlynck konden we niet nalaten om integraal te publiceren. Voor de volledigheid ook de weigering van het wetsvoorstel eronder.

Kamer van Volksvertegenwoordigers 22 FEBRUARI 1978
WETSVOORSTEL tot wijziging van de naam van de gemeente Anzegem
(Ingediend door de heer Steverlynck)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Het koninklijk besluit van 17 september 1975, bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975; bepaalt dat de gemeenten Anzegem, Kaster, Ingooigem, Tiegem en Vichte worden samengevoegd. De nieuwe gemeente kreeg de naam “Anzegem”.

Tijdens zijn vergadering van 19 juli 1977 heeft de nieuwe gemeenteraad bij overgrote meerderheid – en daaronder waren er leden van de oppositie en vertegenwoordigers uit alle vroegere gemeenten – beslist aan de bevoegde overheid voor te stellen om aan de nieuwe entiteit, gevormd door de samenvoeging van de vroegere gemeenten Anzegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, de naam Vichte-Anzegem te geven. Het verzoek tot wijziging van de naam steunt derhalve op de wens van het grootste deel van de bevolking.

Er pleiten meerdere redenen voor deze wijziging.

Vooreerst is Vichte de belangrijkste kern van de nieuwe gemeente qua bevolkingsdichtheid : 731 inwoners/km2 met een ononderbroken stijging van het bevolkingscijfer.

Er is daar meer industrie en de tewerkstelling bedraagt er bijna het dubbele van in de andere deelgemeenten samen.

Zij heeft een bouwrijpe industriezone in ontwikkeling. De bouwactiviteit is er het hoogst : 54 bouwvergunningen in 1975, 98 in 1976.

Verder is er in Vichte een groter handels- en dienstenaanbod: grote variatie van moderne handelszaken met ruim assortiment, grote supermarkt, hotel met 30 kamers, restaurants met naam, 5 banken en talrijke financiële instellingen.

Wat de culturele infrastructuur en activiteit betreft, vindt men er een cultureel centrum « Oude Kerk » en talrijke dynamische sport- en culturele verenigingen, met een overkoepelende culturele raad.

Vichte heeft ook een groot historisch belang:

De Heerlijkheid Vichte was een belangrijk grafelijk leen en de heren droegen de naam « van der Vichte » gedurende bijna zes eeuwen. Wanneer in de tweede helft van de 14de eeuw en in het begin van de 16de eeuw, door het afsterven van mannelijke nakomelingen de naam dreigde verloren te gaan, verleenden de Vlaamse vorsten de toelating aan de nieuwe heer de naam van zijn echtgenote, afstammelinge van het geslacht, aan te nemen.

De heren van Vichte droegen sinds 1128 de erfelijke titel van Eerste Erfachtige Maarschalk van Vlaanderen en voerden in hun wapen uit dien hoofde twee banieren van goud met een grendel van sabel.

Toen Philips van der Vichte zich in 1594 gedwongen zag de heerlijkheid te verkopen, slaagde zijn dochter er in door naarhede de heerlijkheid weer in haar bezit te krijgen.

De Grote Raad te Mechelen liet zich hierbij vooral leiden door de historische gebondenheid tussen de naam van de heren en deze van de heerlijkheid.

Maar er is meer! Wanneer we de samengevoegde gemeenten bekijken, stellen we vast dat de oude heerlijkheid Vichte zich over al deze gemeenten uitstrekte. Belangrijke heerlijkheden op deze gemeenten waren achterlenen van Vichte en de baljuw van Vichte oefende er in belangrijke mate gezag over uit, De archiefstukken in het Algemeen Rijksarchief, fonds de Fourneau de Cruquembourg, nrs 268 tot 286 (’11 399 tot 417, in het Rijksarchief te Kortrijk, fonds gemeentearchief Vichte, n” 1 tot 65 en in het Stadsarchief te Gent, fonds familiepapieren n” 704 en 6 370, leveren hiervan duidelijke bewijzen.

Vichte bezit historische monumenten die door het Rijk worden beschermd: de kerk uit het begin van de 12de eeuw (beschermd monument), het « Oud Kasteel » uit dezelfde periode, verbouwd in 1597 en 1639 (met zijn omgeving beschermd), het «Schaliënhof » gebouwd door de baljuwsfamilie Decocq.

Vichte heeft ook de best uitgebouwde infrastructuur wat betreft openbare wegen (de rijksweg n’ 308 van Deerlijk naar de Schelde, de intercommunale wegen van Waregem naar Zwevegem), openbare diensten (spoorwegstation, postkantoor dat drie gemeenten bedient, telefooncentrale, buurtspoorweglijn, brandweerkorps, waterleidingsnet, T.V. Distributie enz.), sportaccommodatie (sporthal, turnzaal, drie gemeentelijke sportvelden en speelterreinen; Vichte werd door het B.L.O.S.O. voor 1977-1978 uitgeroepen tot pilootgemeente), ontspanningsmogelijkheden (openbaar park met cafetaria en vergaderzalen, paviljoen voor derde leeftijd, toneelzaal, privé feestzaal, jeugdlokaal).

Vichte tenslotte is als “textielcentrum” wereldbekend :
– 63 textielbedrijven verkopen hun produkten over de gehele wereld;
– Vichtse textielbedrijven hebben filialen in talrijke landen over de hele wereld;
– het predikaar “Textielcentrum” prijkt op de officiële poststempel;
– meer dan 3 000 tewerkgesrelden (unicum in het land voor een bevolking van 3 300 inwoners).

We kunnen besluiten dat Vichte:

– de sterkste kern is van de nieuwe gemeente, aangezien Anzegem uit verschillende van elkaar verwijderde wijken bestaat (Engelhoek, Centrum, Station).
– het meest kan bogen op een groot verleden en nu nog de monumenten uit die tijd bezit.
– inzake de socio-culturele infrasrtuctuur ver vooruit is op de andere deelgemeenten.
– een uitzonderlijk industrie-textielcentrum vormt terwijl Anzegem en de andere deelgemeenren landelijk-agrarisch zijn.

Om al deze redenen is het aangewezen de naam Vichte te bewaren.

A. STEVERLYNCK

WETSVOORSTEL

Enig artikel

In artikel 221 van het koninklijk besluit van 17 september 1975, houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975, wordt de naam “Anzegem” vervangen door de naam “Vichte-Anzegem”.

26 januari 1978.
STEVERL YNCK
KEMPINAIRE
BOURRY

 

Kamer van Volksvertegenwoordigers
ZITTING 1977-1978
27 JUNI 1978
WETSVOORSTEL tot wijziging van de naam van de gemeente Anzegem
VERSLAG NAMENS DE COMMISSlE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER SUYKERBUYK
DAMES EN HEREN,
Dit wetsvoorstel beoogt de vervanging van de naam van
de gemeente “Anzegem” door de naam “Vichte-Anzegem”.
Bespreking
Wat de algemene criteria betreft waarmee rekening moet
worden gehouden ingeval van naamwijzigingen van gemeenten,
verwijst uw rapporteur naar her verslag dat hij heeft uitgebracht over her wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1975 houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975 (Stuk nr 437/2).

De auteur verantwoordt zijn wetsvoorstel als volgt :
– Einde 1975 werden de gemeenten Anzegem, Kaster, Ingooigem, Tiegem en Vichte samengevoegd tot één nieuwe gemeente, die de naam “Anzegem” kreeg.
– Op 19 juli 1977 heeft de nieuwe gemeenteraad bij overgrote meerderheid beslist aan de bevoegde overheid voor te stellen om aan de nieuwe entiteit de naam « Vichte-Anzegem» te geven. Het verzoek tot wijziging van de naam steunt derhalve op de wens van het grootste deel van de bevolking. Men kan verder onderstrepen dat Vichte :
– de sterkste kern is van de nieuwe gerneente, aangezien Anzegem uit verschillende van elkaar verwijderde wijken bestaat (Engelhoek, Centrum, Station);
– het meest kan bogen op een groot verleden en nu nog de monumenten uit die tijd bezit;
– inzake de socio-culturele infrastructuur ver vooruit is op de andere deelgemeenten;
– een uitzonderlijk industrie-textielcentrum vormt terwijl Anzegem en de andere deelgemeenten landelijk-agrarisch zijn.
Om al deze redenen is het aangewezen de naam Vichte te bewaren.

Op voorstel van de Minister besliste uw Commissie de behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in afwachting van het advies van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
Uit dit advies, waarvan de Commissie op 14 juni 1978 kennis kreeg, lichten wij volgende passus:
« Daar onze Commissie principieel gekant is tegen zgn. « dubbele gemeentenamen » en op dit stuk overigens haar vroeger standpunt trouw wenst te blijven, lijken de voorstellen Meise-Wolvertem en Vichte-Anzegem onaanvaardbaar. Toponiemen van die aard zijn onnatuurlijk en onpraktisch. Bovendien kunnen ze ook aanleiding geven tot dubbelzinnigheid : net als Gent-St. Amandsberg thans betekent dat dit St. Amandsberg onder Gent gelegen is, zou een naam als Vichte-Anzegem best kunnen opgevat worden als «Anzegem onder Vichte », en niet als de gemeente in haar geheel. Willen de gemeentebesruren de nieuw gevormde grondgebieden
liever Wolvertem en Vichte noemen dan resp. Meise en Anzegem, dan heeft de Commissie vanzelfsprekend daartegen geen bezwaar. Het is slechts de samenkoppeling van twee namen die onaanvaardbaar is. »
Om die redenen kan de Minister met het voorliggend wetsvoorstel niet akkoord gaan.
Er werd nog op gewezen dat het voorstel gesteund wordt door een meerderheid in de gemeenteraad, die groter is dan de coalitiemeerderheid. Men wijst er ook op dat Vichte, waarvan de naam als textielcentrum ver gekend is, moet terug te vinden zijn in de naam van de nieuwe entiteit. Trouwens, zo wordt opgemerkt, koppelnamen komen nog voor. Er wordt anderzijds betoogd dat terzake geen uitzonderlijke redenen aanwezig zijn om een nieuwe koppelnaam in te voeren.

Het enig artikel wordt dan ook eenparig verworpen.
De Rapporteur,                          De Voorzitter,
H. SUYKERBUYK                    R. BEAUTHIER

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *