Geschiedenis van Vichte

Burgemeesters van Vichte

Vichte heeft een lange traditie van burgemeesters. Meestal waren dit industriëlen. Het archief dateert van 1829.

 

1829 Louis GEKIERE

1830 – 1836 Ivo VAN TIEGHEM

Geboren te Vichte op 15.02.1800 en overleden te Kortrijk op 17.10.1852, doch te Vichte begraven. Zijn vader Jacobus was de eerste geneesheer op de gemeente en had het grote woonhuis, later ouderlingengesticht, laten bouwen. Hier dreef Ivo Van Tieghem handel in meststoffen samen met zijn zuster Regina. Deze schonk na haar dood het huis aan het Bureel van Weldadigheid te Vichte (C.O.O., nu OCMW). Neef Frederik Descheemaecker mocht er gebruik van maken zolang hij dit wenste, doch maximum 40 jaar. Burgemeester geworden op 30-jarige leeftijd, verdween hij na één ambtsperiode van het toneel. Gezien hij praktisch altijd te Kortrijk verbleef werd hij te Vichte van de kiezerslijsten geschrapt.

1836 – 1840 Francies VERHAEGHE

Geboren te Desselgem op 11.04.1786 en gehuwd met Sophia Meheus van Olsene, kwam hij met Kerstdag 1817 op het Oud Kasteel wonen. Zijn vader was meier geweest te Desselgem en zijn twee broers volgden elkaar op als burgemeester van Desselgem. Een derde broer stierf als burgemeester van Ooigem. We mogen dus zeggen dat hij zowat voorbestemd was om burgemeester te worden, functie die hij tijdens de Hollandse periode ten andere reeds had vervuld. Te Vichte overleden op 19.09.1840

1840 – 1868 Ivo VERHAEGHE

Oudste zoon van Francies, geboren te Olsene op 31.10.1812. Werd burgemeester op 28-jarige ouderdom en bleef dit gedurende 28 jaar. Hij bestuurde de gemeente in het hachelijkste tijdperk sinds ons land onafhankelijk werd (1847-48). Hij was gehuwd met Clementina Buyssens van Kaster, weduwe van zijn jong gestorven broer Karel (+ 1851). Uit dit huwelijk sproot Paul Verhaeghe, stichter van de brouwerij Verhaeghe. Hij overleed te Vichte op 11.05.1869

1868 – 1878 Frederik VERHAEGHE

Broer van voornoemde Ivo, geboren te Vichte op 23.03.1823. Hij bleef ongehuwd en verongelukte te Vichte op 13.02.1894, gegrepen door een trein. Door de verkiezingsnederlaag tegen de nieuwe kasteelheer Charles Vlieghe, verdween hij voor volle ambtsperiode uit het publieke leven van de gemeente. Na de verkiezingen van 1884 werd hij opnieuw burgemeester.

1879 – 1882 Charles VLIEGHE

Lakenkoopman te Kortrijk aldaar geboren in 1818, was hij in zijn geboortestad gemeenteraadslid geweest. Als erfgenaam van de Van Tieghems kreeg hij te Vichte talrijke eigendommen en begon zich aan de gemeentepolitiek te interesseren. Dit veroorzaakte al dadelijk wrijvingen met het toenmalige gemeentebestuur. In 1876 liet hij aan de Stationstraat een kasteel bouwen en er een prachtig park rond aanleggen. Kasteel en park zijn nu eigendom van de gemeente (Beukenhof). Burgemeester geworden op 01.01.1878 overleed hij te Oostende, waar hij voor zijn gezondheid vertoefde, op 30.07.1882. Hij werd te Vichte begraven. Oud lid van het armbestuur, oud gemeenteraadslid en oud Kapitein van de Burgerwacht der stad Kortrijk. Zijn broer was burgemeester te Deerlijk en een andere broer Ferdinand, advocaat te Kortrijk.

1882 – 1885 Adolf GEVAERT

Na de dood van burgemeester Vlieghe werd Adolf Gevaert, kolenhandelaar in “ Au Pavillon” (nu café de la gare) en eerste schepen, dienstdoende burgemeester.

1885 – 1894 Frederic VERHAEGHE

ZIE PERIODE 1868-1878

1895 – 1918 Adolf VERHAEGHE

Geboren te Vichte op 12.02.1851 als zoon van Karel Verhaeghe en Clementina Buyssens (zie ook Ivo Verhaeghe). Hij was dus een neef van Frederik Verhaeghe zijn onmiddellijke voorganger. Schoorvoetend aanvaardde hij het burgemeestersambt op aandringen van de notabelen van de gemeente. Hij deed dit op twee voorwaarden:

1. Dat hem vrije hand gelaten werd in het besturen van de gemeente.

2. Dat hij een pastoor mocht kiezen! (Blijkbaar kon hij het minder goed stellen met de toenmalige pastoor Steelant, die inderdaad dat jaar naar Klemskerke werd overgeplaatst.)

Hij huwde met Marie Julienne Leontine Van damme, geboren te Gontrode op 29.11.1859 en te Vichte overleden op 27.07.1918, en kreeg acht kinderen. Hij werd provincieraadslid en was een zeer verdienstelijk burgemeester. Was naast burgemeester van Vichte; Provinciaal Raadsheer, voorzitter der kerkraad, van de armenkamer en van het Burgerlijk godshuis der gemeente. Hij overleed te Vichte op 06.07.1918, kort voor het einde van de oorlog, en zijn echtgenote overleed amper drie weken later. Joseph Verhaeghe, overleden op het Oud Kasteel op 15.10.1974, oorlogsvrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog, trof bij zijn thuiskomst noch vader, noch moeder meer aan.

1918 – 1925 Karel MATTHYS

Geboren te Vichte op 28.10.1837 en te Oudenaarde overleden op 03.07.1935. Was gehuwd met Juliette Declercq. Werd als eerste schepen dienstdoende burgemeester na het overlijden van Adolf Verhaeghe. Zijn lijst behaalde in de verkiezingen van 1921 de meerderheid en hij werd als burgemeester voorgedragen. Er volgde geen benoeming en hij nam op 01.12.1925 ontslag als raadslid. Nam 60 jaar deel aan het gemeentebestuur.

1925 – 1946 Paul DEROOST

Geboren te Vichte op 28.10.1890, zoon van Henri Deroost en Amandine Naessens. Weduwnaar van Marthe Clarisse en echtgenoot van Germaine Houssiau.

Vader Henri Deroost was ‘n sociaalvoelend man en een volgeling van Priester Daens die te Vichte toen heel wat aanhangers had. Hij kwam op voor de rechten van de arbeiders, wat in de oren van de toenmalige bestuurders niet zeer vertrouwd klonk. De voormannen van de Vlaamse Volkspartij van Daens kwamen herhaaldelijk te Vichte spreken. Hun lokaal was “De Jager” aan de Harelbekestraat. Toen men in 1897 te Vichte een betoging wilde inrichten werd dit aan aanvrager Ducatillon van Waregem kordaat geweigerd. In de conservatieve weekbladen van die tijd verschenen herhaaldelijk smalende artikels over de activiteiten van de democraten, wier aanhang men zoveel mogelijk trachtte te minimaliseren. Ze drukten te Vichte toch hun stempel op de naoorlogse jaren. Dat burgemeester Deroost bij zijn benoeming ‘n sociale en Vlaamsvoelende politiek voerde, is dan ook niet verwonderlijk. Onder zijn bestuur kende Vichte zeker ‘n flinke stoot in de richting van de industriegemeente die ze nu is. Zelf stichtte hij ten andere een bloeiend textielbedrijf in 1926. Bij regentbesluit van 25.07.1946 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester.

Hij overleed te Vichte op Allerheiligen 1971. Na zijn ontslagname was eerste-schepen Jules MICHIELS dienstdoende burgemeester.

1946 – 1947 Jules MICHELS

Geboren te Vichte op 07.09.1886 en te Waregem overleden op 01.07.1983.

Gewezen schepen en dienstdoende burgemeester van Vichte.

Was gehuwd met Elodie Breemeersch.

1947 – 1952 Maurice VANDENDRIESSCHE

Geboren te Vichte op 20.01.1897 . Stichtte samen met zijn broers Camiel en Julien in 1926 een textielbedrijf op de Lindekouter, dat tot grote bloei kwam. Bouwde in de dertigerjaren langs de Otegemstraat 43 arbeiderswoningen , wat zeker een belangrijk steentje bijbracht in de bevolkingsstijging op de gemeente. Werd gemeenteraadslid na de verkiezingen van 1926 en schepen in 1943. Burgemeester in april 1947, vervulde hij die functie tot eind 1952. Hij is er haastig overleden op 02.04.1960. Echtgenoot van Georgette Gevaert.

1953 – 1970 Charles MATTHYS

Geboren te Vichte op 06.03.1925 en overleden te Leuven op 16.05.1998. Echtgenoot van Nicole Van Weehaeghe. Kleinzoon van hoger genoemde Karel Matthys en textielnijveraar. Toen vader Julien Matthys er bij de verkiezingen in 1952 een punt achterzette na meer dan twintig jaar raadslid (de laatste zes jaar ook schepen) te zijn geweest, trad zijn oudste zoon in het strijdperk. Zijn lijst behaalde de overwinning en hij werd als burgemeester voorgedragen, zodoende een der jongste burgemeesters van het land wordend. Bij de verkiezingen van 1970 verlaat hij de politiek, zijn lijst in andere handen overlatend.

1971 – 1976 Antoon STEVERLYNCK

Geboren te Vichte op 14 juli 1925 en overleden te Vichte op 7 december 2010. Achterkleinzoon van de stichter van de textielnijverheid te Vichte, Joannes Steverlynck. Aanvankelijk werkzaam in het familiebedrijf, daarna advokaat, kabinetsattaché van minister Albert De Clerk van 1961 tot 1963, secretaris-generaal van het Nationaal Centrum voor Economische Expansie tot 1965 en daarna Adjunct-Algemeen Beheerder van het Economisch en Sociaal Instituut voor de middenstand. Kreeg de smaak van de politiek te pakken en werd arrondissementeel voorzitter van de C.V.P. (1964) en later provinciaal voorzitter (1969). Lid van het hoofdbestuur van die partij. Stelt zich kandidaat bij de gemeenteverkiezingen van 1964 op de lijst van burgemeester Matthys. Wordt eerste schepen en stimuleert al dadelijk de werking van het college. Na de verkiezingen van 1970 burgemeester benoemd, wordt hij staatssecretaris voor Landbouw en Middenstand op 20 januari 1972, tot bij het aftreden van de regering in 1973. Terug burgemeester van 1984 tot 1988 voor de fusiegemeente Anzegem.

1977 Vichte fusioneert met Anzegem

 

bron: van de Vichte, Leonard Blockeel

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *